NTK's vedtægter

§1. Klubbens formål er at opøve sine medlemmer i Taekwondo. Træningen tilrettelægges efter den af Dansk Taekwondo Forbund fastlagde gradinddeling. Klubben har hjemsted i Sønderborg Kommune.

§2. Klubben er medlem af D.T.a.F. Som medlem af klubben kan optages enhver uberygtet person. Personer der er straffet for vold, legemsbeskadigelse eller grov gadeuorden kan ikke optages. Et afslag om optagelse kan dog indankes skriftligt for bestyrelsen, der ved stemmeflertal afgør, om optagelse kan finde sted. Medlemmer der gør sig skyldig i ovenstående, kan ekskluderes af bestyrelsen.

§2a. Et medlem kan ekskluderes ud af klubben, hvis personen går imod klubbens etik og regler, eller på anden måde opfører sig uværdig eller hensynsløs. Sådan en beslutning skal træffes ved et bestyrelsesmøde, og kræver 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for det. Udelukkelses- og eksklusionsreglerne følger i øvrigt DTaF's regler.

§3. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer, der er kontingentfri, har gratis adgang til klubbens sammenkomster, og nyder i øvrigt samme rettigheder som klubbens øvrige medlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der på økonomisk eller anden måde har støttet klubben. Udnævnelsen kan senere inddrages, hvis æresmedlemmet viser utilbørlig optræden eller er illoyal mod klubben.

§4. Kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§5. Medlemmer der aftjener deres værnepligt, er kontingentfri i klubben. Medlemsretten bevares, men medlemmet må selv betale sit forbundskontingent.

§6. Formanden eller i hans fravær, instruktøren, kan med øjebliks varsel udelukke et medlem fra træningssalen. Udelukkelsen kan dog skriftligt indankes for bestyrelsen, der endelig tager stilling ved stemmeflertal.

§7. Medlemmer der er i kontingentrestance for mere end 1måned, kan slettes af medlemsfortegnelsen. Genoptagelse kan ske ved at betale restancen. Særlige tilfælde behandles af bestyrelsen.

§8. Udmeldte eller ekskluderede medlemmer har intet krav på klubbens midler.

§9. Bestyrelsen består af en formand samt fire bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 1 år ad gangen. To bestyrelsesmedlemmer vælges for to år i ulige år, og to medlemmer for to år i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset fra formandsposten. Valgene finder sted på ordinær generalforsamling. Bestyrelsen er ulønnet. Ved eventuelle fravær gør formandens stemme udslaget ved en afstemning, hvis der er stemmelighed.

§9a. Udover bestyrelsen vælges en til to suppleanter og to bilagskontrollanter for 1 år ad gangen. Suppleanter fungerer som stedfortræder for bestyrelsesmedlemmer i deres fravær, eller udtrædelse af bestyrelsen før tid. Bilagskontrollanter har til opgave at kontrollere foreningens budget, bilag mm.

§10. Bestyrelsen skal se at lovene overholdes. Endvidere drager bestyrelsen omsorg for, at der skaffes klubbens medlemmer den bedst mulige instruktion indenfor de økonomiske rammer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre medlemmer er mødt.

§11. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§12. I formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Bestyrelsens arbejdsopgaver fordeles mellem bestyrelsens medlemmer.

§13. Ordinær generalforsamling afholdes årligt. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af klubbens medlemmer fremsender skriftlig anmodning herom. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. og er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

§14. Beslutninger truffet på generalforsamlingen kan ikke indankes for nogen domstol.

§15. Klubbens trænere overvåger, at de til enhver tid gældende ordensregler for træningslokalet overholdes.

§16. Opløsning af klubben kan ske ved simpelt stemmeflertal ved generalforsamlingen, dog ikke såfremt 5 af klubbens medlemmer ønsker dens beståen. Eventuel kapital skal tilgå Taekwondo sportens fremme.

§17. Medlemmer accepterer ved deres indmelding, at billeder taget ved forskellige arrangmenter, må offentliggøres på klubbens hjemmeside på Internettet. Hvis man ikke ønsker sit billede på Internettet, skal dette meddeles en af bestyrelsen skriftligt.

§18. Klubben skal have en tilgængelig børnepolitik.

§19. Udmeldelse skal altid ske via hjemmesiden.

 

Senest revideret: Generalforsamling den 06.02.20